Termeni și condiții - Help Me

UTILIZAREA APLICAȚIEI “HELP ME” CONSTITUIE ACCEPTAREA ACESTOR CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, ACESTEA POT FI REVIZUITE PERIODIC, ȘI REPREZINTĂ UN ACORD OBLIGATORIU ÎNTRE UTILIZATOR ȘI MEDSTARTER SRL (în continuare „MEDSTARTER”) CARE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA APLICAȚIEI. PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTEI APLICAȚII, UTILIZATORUL RECUNOAȘTE ȘI ESTE DE ACORD SĂ SE SUPUNĂ ACESTOR TERMENI.

Eligibilitate: Aplicația poate fi utilizată numai de persoane cu vârsta de 13 ani sau mai mult. În cazul în care utilizatorul are 13 ani sau mai mult, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani, utilizatorul ar trebui să analizeze acești Termeni împreună cu părintele sau tutorele său. Utilizatorul declară și garantează că nu îi este interzis să folosească aplicații mobile.

Declarații de renunțare: Utilizatorul recunoaște și este de acord în mod expres că (i) Aplicația și Conținutul Aplicației nu înlocuiesc un audit complet de siguranță a persoanelor aflate în situații de urgență și (ii) informațiile privind locația defibrilatoarelor conținute în Aplicație nu pot fi mereu exacte având în vedere numeroasele situații care se pot întâmpla independent de voința MEDSTARTER. MEDSTARTER, COLABORATORII, CONTRACTANȚII SAU LICENȚIATORII SĂI NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CARACTERUL COMPLET AL CONȚINUTULUI APLICAȚIEI ȘI NU DECLARĂ CĂ APLICAȚIA SAU CONȚINUTUL APLICAȚIEI ESTE LIPSIT DE ERORI SAU CAPABIL SĂ FUNCȚIONEZE NEÎNTRERUPT. APLICAȚIA ESTE FURNIZATĂ “AȘA CUM ESTE” ȘI “AȘA CUM ESTE DISPONIBILĂ” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, TOATE GARANȚIILE, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT REFUZATE PRIN PREZENTA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE.

Produs: Aplicația va oferi o hartă cu locația defibrilatoarelor pentru a ușura accesul la ele în cazuri de urgență. Pe lângă funcționalitatea principală de acces ușor la locațiile defibrilatoarelor, aplicația va oferi informații legate de acordarea primului ajutor în situații de stop cardiac, șoc anafilactic și obstrucție de cale aeriană.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru a evalua și a determina dacă informațiile oferite de Aplicație sunt adecvate pentru fiecare situație în parte. UTILIZAREA UNUI DEFIBRILATOR SAU ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN BAZA CELOR PREZENTATE ÎN APLICAȚIE ESTE RESPONSABILITATEA FIECĂRUI UTILIZATOR ÎN PARTE, MEDSTARTER, COLABORATORII, CONTRACTANȚII SAU LICENȚIATORII SĂI NU OFERĂ SAU FURNIZEAZĂ NICIO GARANȚIE ÎN CEEA ACURATEȚEA SI ACTUALITATEA INFORMATILOR PREZENTATE SAU A EFECTELOR PE CARE INTERVENȚIA ÎN BAZA CELOR PREZENTATE O ARE. ORICE PRETENȚII SAU CAUZE DE ACȚIUNI PE CARE UTILIZATORUL LE POATE AVEA ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA INFORMAȚIILOR DIN APLICAȚIE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PRETENȚII LEGATE DE DEFECTE SAU EȘECURI ALE DEFIBRILATOARELOR) VOR FI ADUSE EXCLUSIV ÎMPOTRIVA UTILIZATORULUI CARE NU A FOLOSIT DEFIBRILATORUL ÎN MOD CORECT SAU A PRODUCĂTORULUI DEFIBRILATORULUI, ȘI NU ÎMPOTRIVA MEDSTARTER, COLABORATORILOR, CONTRACTANȚILOR SAU LICENȚIATORILOR SĂI. MEDSTARTER NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE FOLOSIREA INFORMAȚIILOR, SAU PENTRU ORICE DAUNE SAU PIERDERI CAUZATE SAU PRESUPUSE.

Limitarea răspunderii: UTILIZAREA APLICAȚIEI SE FACE PE RISCUL PROPRIU AL UTILIZATORULUI. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, MEDSTARTER, COLABORATORII, CONTRACTANȚII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PUNITIVE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE: (I) UTILIZAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A APLICAȚIEI SAU A CONȚINUTULUI APLICAȚIEI; (II) IMPOSIBILITATEA DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA APLICAȚIA SAU CONȚINUTUL APLICAȚIEI; (III) ORICE PIERDERE SAU CORUPȚIE A DATELOR SAU INFORMAȚIILOR TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI; SAU (IV) ORICE COMUNICAȚII SAU SERVICII FURNIZATE DE CĂTRE MEDSTARTER SAU SOLICITATE DE LA MEDSTARTER PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI.

Conținut: Întregul conținut al aplicației, inclusiv, fără a se limita la, toate textele, grafica, audio?, video, muzica, pictogramele, imaginile, hyperlinkurile, afișările, codul HTML și scripturile (colectiv, “Conținutul aplicației”), precum și colectarea, aranjarea și asamblarea Conținutului aplicației, este proprietatea MEDSTARTER, colaboratorilor, contractanților sau licențiatorilor săi și este protejat de legea drepturilor de autor și de alte legi naționale. Utilizatorului nu i se acordă niciun drept, titlu sau interes asupra Conținutului aplicației, în afară de licența limitată stabilită în mod expres în acești Termeni. Utilizatorul nu are voie să modifice, să publice, să transmită, să participe la transferul sau vânzarea, să reproducă, să creeze lucrări derivate, să distribuie, să execute, să afișeze, să încorporeze într-un site web sau să exploateze în vreun fel Conținutul aplicației, sau orice parte a acestuia, fără permisiunea expresă și scrisă a MEDSTARTER.

Utilizarea conținutului aplicației: Aplicația, inclusiv întregul conținut al aplicației, este pusă la dispoziția utilizatorului ca un instrument adițional care să ajute la identificarea defibrilatoarelor pentru a ușura accesul la ele în cazuri de urgență, cât și de a oferi informații legate de acordarea primului ajutor în situații de stop cardiac, șoc anafilactic și obstrucție de cale aeriană. Aplicația nu înlocuiește utilizarea serviciilor de urgență convenționale sau sfatul medical. Sub rezerva acestor Termeni, utilizatorului i se acordă prin prezenta o licență neexclusivă, netransferabilă, limitată și revocabilă de accesare și utilizare a Aplicației și a Conținutului Aplicației în scopuri proprii și necomerciale ale Utilizatorului. Nu este permisă nicio utilizare comercială a aplicației sau a conținutului aplicației. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate de MEDSTARTER, colaboratorii, contractanții sau licențiatorii săi. Această licență limitată poate fi revocată în orice moment pentru orice motiv sau fără motiv.

Mărci comerciale: Toate drepturile referitoare la orice mărci comerciale, nume comerciale, mărci de servicii, logo-uri și/sau prezentare comercială (denumite colectiv “Mărci”) conținute sau utilizate în legătură cu aplicația sunt rezervate în mod expres de MEDSTARTER colaboratorii, contractorii sau licențiatorii săi. Mărcile, precum și toate logo-urile sau imaginile asociate, sunt mărci comerciale înregistrate și/sau de drept comun și sunt protejate de legile naționale. Utilizatorului nu i se acordă nicio licență cu privire la utilizarea Mărcilor în temeiul acestor Termeni sau în virtutea utilizării de către Utilizator a Aplicației. Mărcile nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al MEDSTARTER sau al titularului de drepturi aplicabil.

Legături: Aplicația poate include linkuri către site-uri web ale unor terțe părți care nu sunt operate de MEDSTARTER. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a veni în ajutorul utilizatorului și nu înseamnă în niciun caz că acesta aprobă aceste site-uri web sau conținutul acestora. ACCESUL LA ORICE ASTFEL DE SITE WEB LEGAT SE FACE PE RISCUL PROPRIU AL UTILIZATORULUI, IAR MEDSTARTER NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE ASTFEL DE SITE-URI WEB ȘI/SAU DE CONȚINUTUL ACESTORA, SAU PENTRU ORICE DAUNE SAU PIERDERI CAUZATE SAU PRESUPUSE A FI CAUZATE DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE UTILIZARE SAU ÎNCREDERE ÎN ORICE ASTFEL DE CONȚINUT.

Informații pentru utilizator: Anumite funcționalități ale aplicației pot necesita transmiterea de informații furnizate de către utilizator. Prin utilizarea unei astfel de funcționalități, utilizatorul consimte la transmiterea informațiilor despre utilizator către MEDSTARTER și/sau agenții săi și autorizează MEDSTARTER și/sau agenții săi să înregistreze, să proceseze și să stocheze astfel de informații despre utilizator, după cum este necesar pentru funcționalitatea aplicației și în scopurile descrise în Politica de confidențialitate a aplicației, care se află la adresa  https://academiadeprimajutor.ro/help-me-app-privacy

Notificări: Utilizatorul poate opta să primească memento-uri în calendar sau alte notificări. Toate aceste notificări sunt furnizate ca o comoditate pentru utilizator, iar MEDSTARTER, colaboratorii, contractanții sau licențiatorii săi nu vor avea nicio răspundere care decurge din sau este legată de astfel de notificări, sau pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu orice eșec de a furniza astfel de notificări la data sau în momentul programat.

Utilizare acceptabilă: Utilizarea permisă de către utilizator a aplicației și a conținutului aplicației este limitată la funcționalitatea prevăzută a aplicației. În niciun caz nu se poate utiliza Aplicația într-un mod care (i) este ilegal, fraudulos sau înșelător, (ii) hărțuiește, abuzează, urmărește, amenință, defăimează sau încalcă sau încalcă în alt mod drepturile oricărei terțe părți, (iii) utilizează tehnologie sau alte mijloace neautorizate de MEDSTARTER pentru a accesa Conținutul Aplicației, (iv) încearcă să introducă viruși sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe care întrerup, distrugă sau limitează funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații, (v) încearcă să obțină acces neautorizat la sistemele MEDSTARTER sau la conturile de utilizator, (vi) încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune penală sau care dă naștere la răspundere civilă, (vii) încearcă să deterioreze, să dezactiveze sau să suprasolicite serverele sau rețelele MEDSTARTER sau (viii) nu respectă condițiile aplicabile ale terților. Utilizatorul trebuie să respecte toți termenii și condițiile aplicabile ale terților în orice moment în timpul utilizării Aplicației. MEDSTARTER își rezervă dreptul, la propria discreție, de a rezilia licența acordată Utilizatorului în temeiul prezentului document și/sau de a intenta o acțiune în justiție împotriva Utilizatorului în cazul în care Utilizatorul se angajează, sau MEDSTARTER consideră în mod rezonabil că Utilizatorul s-a angajat sau se angajează, într-o utilizare care încalcă acești Termeni. Eșecul sau întârzierea MEDSTARTER de a lua astfel de măsuri nu constituie o renunțare la drepturile sale de a aplica acești Termeni.

Despăgubire: La cererea MEDSTARTER, utilizatorul este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze de răspundere MEDSTARTER și angajații, contractanții, directorii, colaboratorii, contractanții și licențiatorii săi de orice pretenții, procese, cereri, daune, responsabilități, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a aplicației de către utilizator sau din încălcarea acestor termeni. MEDSTARTER își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care, în caz contrar, ar face obiectul despăgubirii de către utilizator, caz în care utilizatorul va coopera cu MEDSTARTER pentru a face valabilă orice apărare disponibilă.

Modificări la cerere: În orice moment și fără a anunța utilizatorul, MEDSTARTER poate schimba sau modifica aplicația, sau orice caracteristici sau funcții ale acesteia, sau poate suspenda sau întrerupe aplicația, sau poate înceta să mai ofere asistență pentru aplicație sau pentru orice aspect al acesteia. Orice astfel de reziliere, modificare, suspendare sau întrerupere va fi fără răspundere față de utilizator.

Modificări ale termenilor; actualizări: MEDSTARTER își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment și la propria discreție, prin modificarea acestor Termeni în cadrul Aplicației. Utilizarea în continuare a Aplicației de către utilizator după ce orice astfel de modificări ale acestor Termeni sunt puse la dispoziție prin intermediul Aplicației va constitui acceptarea de către Utilizator a acestor modificări. Acești Termeni vor guverna orice actualizări sau completări sau înlocuiri ale Aplicației, cu excepția cazului în care sunt prevăzute condiții separate împreună cu astfel de actualizări, completări sau înlocuiri – caz în care se vor aplica astfel de condiții separate.

Legea aplicabilă: Acești Termeni sunt guvernați de legile României. Utilizatorul consimte în mod irevocabil la jurisdicția exclusivă a instanțelor din România, în scopul oricărei acțiuni legale care decurge din sau este legată de acești Termeni sau de utilizarea Aplicației.

Contact: Orice întrebări, plângeri sau reclamații referitoare la aplicație pot fi adresate la: info@academiadeprimajutor.ro.

Învață tehnicile elementare de prim ajutor descărcând acest e-book gratuit.

Alătură-te comunității și primești cartea instant pe e-mail: